ASMET

EU projects ASMET


The company Asmet fulfil projects co-financed by European Union. Society is beneficiary of non-repayable subsidy set by the European Union:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

Tytuł projektu: "Wzrost konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa ASMET Sp. z o.o. poprzez inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia "

 • Beneficjent: Asmet Sp. z o.o.
  Numer projektu: WND-RPPM.01.01.02-00-097/13
  Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 "Rozwój i innowacje w MŚP", Działanie 1.1 "Mikro, małe i srednie przedsiebiorstwa", Poddziałanie 1.1.2 „Małe i średnie przedsiębiorstwa”

  Całkowity koszt realizacji Projektu: 875 760,00 PLN
  w tym wydatki kwalifikowalne: 628 000,00 PLN
  w tym wydatki niekwalifikowalne: 247 760,00 PLN
  Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 251 200,00 PLN
  Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 40.00 %
  Kwota współfinansowania Projektu ze środków EFRR: 251 200,00 PLN
  Poziom współfinansowania Projektu ze środków EFRR: 100.00 %
  Planowany okres realizacji Projektu: 01.04.2013 – 31.07.2013

  Więcej informacji o RPOWP na stronach:
  http://www.dpr.woj-pomorskie.pl/
  http://www.arp.gda.pl/
  http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
  http://www.mrr.gov.pl/