Firma ASMET

 • Firma
 • /
 • Projekty unijne

Projekty unijne

Fundusze Europejskie
www.mapadotacji.gov.pl

Asmet Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

TYTUŁ PROJEKTU:"Rozwój marki produktowej Asmet na rynkach zagranicznych"

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest promocja marki i produktów Asmet na rynkach zagranicznych, czego efektem będzie zwiększenie przychodów ze sprzedaży oraz liczby podpisanych zagranicznych kontraktów.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 196 100,00 zł
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 117 660,00 zł

Fundusze Europejskie z COVID-19 loga

ASMET Sp. z o.o. uzyskała dotację na realizację działań operacyjnych:

TYTUŁ PROJEKTU: Dotacje na kapitał obrotowy

DZIAŁANIE: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
NR UMOWY: POIR 03.04.00-22-0219/20-00
CEL PROJEKTU: Wsparcie utrzymania bieżącej działalności gospodarczej i funkcjonowania przedsiębiorstwa w skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 363 115,17 zł
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 363 115,17 zł


Firma Asmet Sp. z o.o. realizuje projekty współfinansowane w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Spółka jest beneficjentem bezzwrotnych dotacji unijnych z następujacych programów pomocowych:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

Tytuł projektu: "Wzrost konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa ASMET Sp. z o.o. poprzez inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia "

 • Beneficjent: Asmet Sp. z o.o.
  Numer projektu: WND-RPPM.01.01.02-00-097/13
  Projekt jest współfinansowany ze srodków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 "rozwój i innowacje w MSP", Działanie 1.1 "Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa", Poddziałanie 1.1.2 "Małe i średnie przedsiębiorstwa"

  Całkowity koszt realizacji Projektu: 875 760,00 PLN
  w tym wydatki kwalifikowalne: 628 000,00 PLN
  w tym wydatki niekwalifikowalne: 247 760,00 PLN
  Kwota współfinansowania Projektu ze srodków publicznych: 251 200,00 PLN
  Poziom współfinansowania Projektu ze srodków publicznych: 40.00 %
  Kwota współfinansowania Projektu ze srodków EFRR: 251 200,00 PLN
  Poziom współfinansowania Projektu ze srodków EFRR: 100.00 %
  Planowany okres realizacji Projektu: 01.04.2013 - 31.07.2013

  Więcej informacji o RPOWP na stronach:
  http://www.dpr.woj-pomorskie.pl/
  http://www.arp.gda.pl/
  http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
  http://www.mrr.gov.pl/